Bona Decking oil

Bona Deck Oil

 

Bona čistič na vonkajšie drevené terasy

Terasový čistič

je prostriedok určený pre hĺbkové čistenie naolejovaného dreva v exteriéri.

Rozpúšťa znečistený olej a drevu navracia jeho pôvodný vzhľad.

 

 

Renovacia drev.terás

 

Bona - čistič záhradného nábytku  1L

je účinný čistiaci prostriedok v spreji k údržbe záhradného nábytku.

Stačí iba nastriekať prípravok na drevený povrch a zotrieť handričkou.

 

Čistenie záhradného nábytku


» OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.  Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmou Symparkett Bratislava spol. s r.o. ,Kresánkova 11,841 05 Bratislava ,IČO :35860758 , DIČ:2020226813, zapísaná v Obchodnom registri Okr. Bratislava I, vložka č. 29126/B,  ďalej označované ako predávajúci a zákazníkom (odberateľom). Upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniklé v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim je umiestnený na webovej stránke www.vsetkopreparkety.sk.

1.2.  Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy je kupujúci právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá pri objednávaní tovaru jedná v rámci svojej podniakteľskej činnosti alebo v rámci svojho výkonu povovlania.

1.3.  Ustanovenia obchodných podmienok sú neoodeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4.  Zennie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnsti predchádzajuceho znenia obchodných podmienok.

2.   Užívateľský účet

2.1.  Na základe registrácie kupujúceho kupujúceho môže vstupovať do svojho rozhrania,  objednávať tovar.

2.2.  Pri registrácii na webovej stánke je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré je povinný v prípade zmeny aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

2.3.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu. 

2.4.  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie účtu tretím osobám.

2.5.  Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj účet dlhšie než 3 roky nevyužíva alebo keď poruší povinnmostim z kúpnej zmluvy.

3.  Uzavretie kúpnej zmluvy

 3.1.  Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2.  Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien, ktoré sú uvedené vrátane DPH a súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru sú v paltnosti po dobu, kedy sú zobrazované  vo webovom rozhraní obchodu. Týmto sa neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohovorených podmienok.

3.3.  Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou len  v rámci Slovenskej republiky.

3.4.  Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny a požadovaný spôsob doručenia vrátane nákladov za dopravu.

3.5.  Pred poslaním objednávky predávajúmu je kupujúcemu umožnené zkontrolovať a meniť údaje vložené do objednávky, opraviť prípadné chyby. Predávajúci potvrdí ihneď obdržanie objednávky elektronickou poštou kupujúcemu.

3.6.  Predávajúci je oprávnený v závislosti na chcaraktere objednávky (množstvo tovaru, cena alebo zámena) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).

3.7.   Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky elektzronmickou poštou na adresu kupujúceho.

3.8.  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. 

4.  Cena tovaru a platobné podmienky

4.1.  Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť

-   v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na predajni Symparkett Bratislava, Borská 1, OD Centrum Karlova Ves, predávajúci vydá daňový doklad z registračnej pokladne,

-    bezhotovostne prevodom na účet pred dodaním tovaru na základe daňového dokladu - faktúry - vystavenej predávajúcim, kupujúci uvedie variabilný symbol platby číslo faktúry,

-    na dobierku pri dodaní tovaru.

4.2.  Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.  Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený  podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, tovaru podliehajúceho rýchlemu pokazeniu alebo po otvorení originálneho balenia tovaru.

5.2.  Ak sa nejedná o prípady uvedené pod bodom 5.1., kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu, na odstúpenie môže využiť vzorový formulár: 

 Odstúpenie od zmluvy

Symparkett Bratislava, s.r.o., Kresánkova 11, 841 05 Bratislava, prevádzka: Borská 1

ba@symparkett.sk , 02/69202010

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..................................................................

Adresa a kontakt spotrebiteľa: ....................................................................

Dátum objednania / dátum prijatia: ..............................................................

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ........................................................................................................

Prehlasujem, že som si vedomý, že náklady na vrátenie znášam osobne.

Dátum a podpis: ...................................................................................

 

5.3.  Vrátený tovar maximálne do 14 dní musí byť nepoškodený a nesmie javiť známky používania. Zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Po prijatí tovaru predávajúci vráti zákazníkovi hodnotu za tovar do 14 dní prevodom na bankový účet (bez poštovného a nákladov na balenie).

5.4.  Nárok na úhradu škody vzniklej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.5.  Predávajúci je taktiež oprávnený od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu vopred uhradenú bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet.

6.  Preprava a dodanie tovaru  

6.1.  V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie riziko kupujúci a aj prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.  Ak je predávajúci na základe kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určenia kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodávke.

6.3.  Pri prebratí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať  neporušenosť obalu a v prípade porušenia akýchkoľvek závad okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade očivodného poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.  Práva z vadného plnenia

7.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými právnymi predpismi občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a obchodného zákonníka.

7.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za kvalitu objednaného tovaru, ktorý nemá vady, tovar zodpovedá popísaným vlastnostiam a hodí sa k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci  uvádza alebo sa obvykle používa. 

7.3.  Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tovaru do 24 mesiacov od prevzatia, vzhľadom na špecifický tovar aj s kratšou dobou spotreby (1 rok) má právo predávajúci reklamáciu neprijať.

7.4.  Postup pri reklamácii tovaru:

Pri prevzatí tovaru si skontrolujte tovar a faktúru.Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, máte povinnosť oznámiť nám to do 3dní od prevzatia tovaru. Pri zistení chýb na výrobku nám pošlite tovar na nižšie uvedenú reklamačnú adresu v originálnom balení  alebo tak, aby pri preprave nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Poškodenie tovaru  pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Súčasťou reklamácie musí byť písomné oznámenie dôvodu reklamácie, kópia daňového dokladu a kópia ústrižku od doručovateľa. Prepravné náklady znáša v plnej výške kupujúci. Na základe týchto informácií bude posúdený a stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená, závadu odstránime, príp.vymeníme chybný tovar za nový kus a nový tovar Vám pošleme alebo vrátime čiastku zaplatenú za objednaný tovar bezprostredne po vybavení reklamácie. Oprávnená reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej lehote. V prípade nároku na vrátenie peňazí Vás bude kontaktovať osoba poverená vybavovaním reklamácií, ktorá s Vami dohodne spôsob platby (prevodom, zloženkou). Tovar zasielajte formou balíka. Reklamovaný tovar nám nezasielajte na dobierku, nebude prijatý.

Reklamačná adresa:

Symparkett Bratislava spol. s r.o., Kresánkova 11, 841 05 Bratislava

7.5.  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru  až zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

8.   Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl.13  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, ďalej len nariadenie "GDPR" , ktoré súvisí so spracovávaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely jednania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

9.  Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie Cookies

9.1.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisajúcich s tovarom, obchodných informácií, službami alebo firmou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možný a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť aj bez ukladania tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.2.  Kontaktné údaje predávajúceho:  Symparkett Bratislava spol. s r.o., Kresánkova 11, 841 05  Bratislava, predajňa a sklad Borská 1, OD Centrum Karlova Ves, 841 04  Bratislava, č. tel. 02/69202010, 0905 853 069, 0905 435 108.

V Bratsilave, dňa 24.5.2018

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť

Symparkett Bratislava spol. s r.o.

Kresánkova 11, 841 05 Bratislava

IČO: 35860758, DIČ: 2020226813, IČ DPH : SK2020226813

(ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

predajňa Borská 1, OD Centrum Karlova, 841 04 Bratislava

tel. č.: 02/69202010, 0905 853069, 0905 411 993

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), prepravca Slovenská pošta.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu ba@symparkett.sk.

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.5.2018

 

NzU1OGZkYj